söndag 23 september 2012

Beslut om tvångsvård av Sture Bergwall

Beslut i Falu förvaltningsrätt om fortsatt tvångsvård av Sture Bergwall 2007--2012
Sammanställt av Seppo Isotalo 2012-09-23

I domen september 2007 gavs som argument vid Bergwalls utskrivningsprövning
"Länsrätten finner av utredningen i målet att Sture Bergwalls sjukdomstillstånd
alltjämt innefattar en psykisk störning som avses i 16 § LRV och att
hans tillstånd fortfarande är sådant att risk föreligger att han återfaller i
brottslighet av allvarligt slag. Den rättpsykiatriska vården med särskild utskrivningsprövning
skall därmed fortsätta." (Domare Eva Karlsson Helghe)

I mars 2008 förvaltningsrätten upprepar denna mantra och läger till följande
"Sture Bergwall är under pågående vård dömd för
flera mord. Han har tidigare under vårdtiden varit kraftigt präglad av sin
grundstörning. Sture Bergwall har under vårdtiden utvecklats i positiv riktning.
Det finns inte några vårdtekniska problem och patienten deltar som
tidigare på ett bra sätt i avdelningens arbete. Samma psykiska störning som
medförde vårdöverlämnande finns alltjämt kvar." (Peter Krantz)

Således Bergwall håller på att bli fri från sin "grundstörning".  Påpassligt den 31 maj anländer SVT:s Hannes Råstam och 17 september sa Bergwall till honom att mord hade bearbetats fram under terapin i Säter. Metoden kallades "objektrelation". Den innebär att under terapin arbetas fram grymma minnesbilder av Quicks barndom, som sedan ger orsaken till de 30 mord, vilkas minnesbild arbetas fram med samma metod. Som en lockbete användes kraftig medicineringen. Säters personal tar idag avstånd från den metodiken. Hos Bergwall har metoden givit anledning till en rättslig kaos. Riktiga möradere går fria och Berwall sitter inne. 

2008-10
Vid nästa utskrivningsprövning skriver rätten
"Sture Bergwall har under vårdtiden utvecklats i positiv riktning. Dock finns
samma psykiska störning som medförde vårdöverlämnandet kvar. Risken
för återfall i våld utanför en institution bedöms som hög. Med avseende på
hur allvarligt våld som avses skulle även en tämligen låg återfallsrisk vara
att betrakta som mycket allvarlig. I detta fall är dock även återfallsrisken
hög, vilken medför att även de minsta möjligheterna att iscensätta något
innebär en risk."(Peter Krantz)
Chefsläkaren känner sig tvingat att argumentera om Bergwalls farlighet. Han stöder sig dock på att Bergwall är en seriemördare av världsklass. Risken av återfall är stor och det gäller farliga saker. Således farlighet i potens. Överläkaren menar att bara en rimlig risk, men mord som följd räcker kanske inte för att övertyga rätten. Det ska vara både stor risk och mord som följd.

2009-04
Förvaltningsrätten beslutar följande
"Under vårdtiden har Sture Bergwall utvecklats i positiv riktning. Det finns
inte några vårdtekninska problem och Sture Bergwall deltar som tidigare
på ett bra sätt i avdelningens arbete. Dock finns samma psykiska störning
som medförde vårdöverlämnandet kvar. Risken för återfall i våld utanför
en institution bedöms som hög."(Peter Krantz)
Det våldet, som antas Bergwall göra sig skyldig om han släps utanför sjukhuset är dock inte längre "mycket allvarligt" utan bara "återfall"

2009-07
Nya tider verkar vara på gång. Uppmuntrad av detta lämnar Bergwalls en ansökan om att bli flyttad från Säter, som utförde den terapin som framkallade de falska erkännanden.
Detta nekas av en tjänsteman, verksamhetschef Karin Stikå Mjöberg. Efter tre månaders brevväxling länsrätten beslutar att detta kan inte överklagas. Men tydligen larmet gått eftersom mera realistiskt argumentering lämnas vid nästa beslut. (Domare Eva Karlsson Helghe)

2009-10
Förvaltningsrättens dom lyder så här
"Sture Bergwall har vid senaste riskbedömningen ändrat sin historia. Han har under senaste året tagit tillbaka sina erkännanden för morden samt givit en annan version kring
förhållandena under sin uppväxt. Dock kvarstår att pröva domarna, som
tillkommit under pågående vård, rättsligt, varför det inte förändrar riskbe-
dömningen. Eventuellt nya bedömningar kommer att behöva ske i ett längre
tidsperspektiv samt bygga på en eventuell förändring kring den problematik
som föranledde överlämnandet till vård. Fortsatt rättspsykiatrisk
vård rekommenderas." (Domare Margareta Larsson)
Dom som nu prövas i HD är grunden till att Bergwall inlåsts i Säter. Det andra alternativet är att han skulle sitta i fängelset för åtta mord. Från fängelset skulle han bli fri genast när resningen och efterföljande friande dom fattas. Säter tänker inte släppa honom utan vidare, oberoende HD och hovrätten.

Besluten 2011-2012 bygger på samma argumentering som gällde 2008. 
Hårdast i sin bedömning är kammarrätten i Sundsvall som har uttalat
"…att det medicinska underlaget entydigt ger vid handen att Sture Bergwall alltjämt
lider av den psykiska störning som föranledde beslutet om överlämnande
till tvångsvård med särskild utskrivningsprövning och att det till följd av
den psykiska störningen finns en risk för återfall i brottslighet som är av
allvarligt slag."
Domare i FVV har varit Eva Karlsson Helghe, Cecilia Nermark Torgils, Eva Karlsson Helghe, Anders Lidman
Två senaste gånger har sakkunnig varit Barbro Larsson(74)
Doktor Barbro Larsson Aktiebolag


Beslut 2013-02-08 
Sture Bergwall anför i yttranden sammanfattningsvis följande.
Förvaltningsrätten saknar möjlighet att materiellt pröva frågan om utskrivningen innan dess att morddomarna är undanröjda. Han har numer beviljats resning i samtliga mål. I fem
av dessa har han frikänts och de övriga tre är återförvisade till tingsrätterna
där åklagare ska pröva om det ska bli rättegång. Samtliga erkännanden
tillkom under den terapi han fick på Säter under de aktuella åren, en terapi
som kombinerades med fri tillgång till narkotikaklassade läkemedel som
skapade ett beroende. Såväl beroendet som de psykiska problemen upphörde
efter det att förskrivningen upphörde år 2002. Han saknar helt förtroende för den rättspsykiatriska kliniken i Säter. Han ifrågasätter även sakkunnigläkarens bedömning. Han bedömer i nuläget att förvaltningsrätten saknar möjlighet att ge honom en rättvis och objektiv prövning beroende
bl. a. på det inflytande över processen som representanterna för kliniken tillerkänns.

Som svar till detta skriver FFV
Chefsöverläkaren har vidare angett att risken för återfall i allvarlig brottslighet alltjämt bedöms som hög, en slutsats som baserats på en riskbedömning där de morddomar som Sture
Bergwall hänvisar till inte beaktats. Förvaltningsrättens sakkunnige läkare Peter Romare
har gjort bedömningen att det inte finns belägg för att den psykiska störningen
hos Sture Bergwall förändrats eller minskat och inte heller att återfallsrisken
i allvarlig brottslighet minskat eller avtagit.

FFV förlänger Sture Bergwalls tvånsvård med ytteligare sex månader. I beslutet har deltagit Essa Malmqvist, rådman, nämndemännen Helena Gehlin, Kjell Nilsson och StigPersson.

Rättsväsendet gör alt för att rädda sitt ryckte. Tusentals sidor i förundersökning och rättsprotokoll genomgås. Hundratals nya sidor skrivs för resningsansökan. Åklagaren väljer att lägga ner mål eftersom det finns inget bevis på att Bergwall skulle har mördat någon.
Men allt detta har ingen praktiskt betydelse så länge som psykiatrin håller fast sin uppfattning om Bergwall som serjemördare. Som skapades  just av psykiatrin i Sätra genom objektrelation och våldsam medicinering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar