torsdag 31 januari 2013

Så talar en expert om barnens vittensmål


Då myndigheterna fått en uppfattning i ett fall som gäller sexuella övergrepp på barn, är det mycket svårt att få en ny bedömning. Det är en katastrof för ett utsatt barn, men också för en vuxen som kan bli oskyldigt dömd. Det säger psykologie doktor Katarina Finnilä.
– Det finns många liknande fall, säger Katarina Finnilä och hänvisar till Marias berättelse som Hbl skrev om för en vecka sedan.
Finnilä är psykologie doktor och forskar i rättspsykiatriska undersökningar av barn. Hon har lång praktisk erfarenhet av att intervjua barn, bland annat genom sitt jobb vid en rättspsykiatrisk enhet. Dessutom utbildar och handleder hon personal.
Finnilä uttalar sig på ett principiellt plan och känner inte till fallet Maria annat än genom artikeln. Men hon säger att hon känner igen processen från många tidigare ärenden.
Då det gäller Maria slog en rättspsykiatrisk undersökning i ett tidigt skede fast att misstankar om att hon blivit sexuellt utnyttjad inte kan bekräftas. Den slutsatsen kom att prägla processen fram till i dag, då hon är elva år gammal.
Katarina Finnilä vill peka på strukturella problem som finns vid utredning av sexuella övergrepp. Mycket har visserligen blivit bättre sedan det för några år sedan kom en stark reglering av hur utredningarna ska göras och av vem. Tidigare kunde intervjuerna göras så felaktigt att då polisen kopplades in var mycket av bevisningen förstörd.
Nu utför specialiserade enheter intervjuerna och samarbetet med poliser och andra myndigheter är tätt. Det finns också klara modeller för hur intervjuerna ska gå till, bland annat att frågorna ska vara öppna och att de inte får vara ledande.
Avigsidan av det här är att de utlåtanden som expertenheterna gör sällan ifrågasätts. I Finland är det mycket ovanligt med utlåtanden av en annan expert, en så kallad second opinion. Finns sådana behandlas de misstänksamt av domstolen som kan utgå från att åsikten är köpt.
– Vi är väldigt myndighetstrogna i Finland. Men alla kan göra fel och då det inte finns en möjlighet till en andra bedömning kan det bli ödesdigert.
Den uppfattning som myndigheter fått kan prägla hela behandlingen av ett fall.
För ett utsatt barn kan det leda till att övergreppen fortsätter, i värsta fall i åratal. Det kan också leda till att oskyldiga personer blir dömda.
– Jag har sett vad jag ansett vara fruktansvärda justitiemord.
Svårt bevisa
Lekmän, myndigheter och domstolar har dessutom ofta en felaktig uppfattning av vad expertutlåtandena egentligen handlar om, menar Finnilä.
Slutsatsen kan, som i fallet Maria, vara att misstankar om sexuella övergrepp inte kan bekräftas.
– Då tror alla att det betyder att inga övergrepp har skett, sägerFinnilä.
Poängen är ändå att hon, eller andra som intervjuat ett barn, inte kan finna juridiskt hållbara bevis.
– Vår lagstiftning är sådan att i osäkra fall ska domstolen fria.
Hon har varit med om ärenden där hon haft en känsla av att barnet är utsatt även om bevisningen inte håller. Hennes önskan har varit att myndigheter ska hålla ett öga på ärendet, men så sker sällan.
Intervjuer svåra
I utredningarna av misstankar om övergrepp har intervjun stor vikt, eftersom det kan vara det enda sättet att samla bevis.
Problemet med de intervjustrukturer som experterna ska följa är att de baserar sig på att barnet känner sig tryggt och vill tala eller att det finns obestridliga bevis att utgå från. Verkligheten är nämligen enligt Katarina Finnilä ofta en annan.
– I de många fall växer misstankarna från barnets beteende. Egentligen är det helt orealistiskt att tänka sig att ett barn som inte fattat beslutet att det vill berätta, gör det framför en videokamera och till en vilt främmande människa.
Att bedöma tillförlitligheten i ett barns berättelser är dessutom oerhört svårt, ett dilemma som diskuteras allt mer också vetenskapligt.
Kunskapsnivån hos dem som intervjuar måste därför vara hög och det måste finnas plats för skräddarsydda lösningar. Finniläsäger att det är beklagligt att personalen ofta byts ut – arbetet är tungt och specialiserat.
– Jag talar varmt för att vi bygger en kultur där vi lyssnar på barnen hela tiden. Barnen ska bli sedda och känna att det finns vuxna som lyssnar på dem också då man inte misstänker brott eller övergrepp.
Det handlar bland annat om föräldrar och skolpersonal.
Enligt Katarina Finnilä kan man informera barnen om att det finns bra hemligheter och dåliga hemligheter. Och att man får berätta en hemlighet även om någon förbjudit det.
Hon tycker att man också borde stödja de vuxna.
– Genom hjälpande mer än jagande, som hon säger.
Det handlar till exempel om förebyggande arbete som behandlar pedofiler, ett projekt som nu startats i Åbo. I Belgien har en ny modell gett resultat, där vuxna som gjort övergrepp får tala om det med experter utan att bli polisanmälda. Det arbetet har lett till att många anmält sig själva och antalet som fällts har ökat klart.

fredag 25 januari 2013

Auerin pojan kuulustelu 2009-09-16


Alibi-lehti kirjoittaa 2013-01-24 näin
Jukka S. Lahti murhattiin Ulvilassa
joulukuun 1. päivä vuonna 2006. Satakunnan
,poliisi puhutti hänen ja Anneli
Auerin kahta vanhinta lasta heti
tuoreeltaan. Tuolloin 7.vuotias poika
kertoi olleensa nukkumassa, heränneensä
ääniin, kuulleensa isänsä huutoa
ja menneensä peloissaan peiton
alle piiloon. Hän pysyi piilossa poliisien
tuloon asti.Poikaa puhuteltiin vasta 20009-09-16, samalla kun hänen äitinsä pidätettiin. Poika oli siis silloin kolme vuotta vanhempi. Teksti on alkuperäisestä litteroinnista skannattu ja käsitelty OCR ohjelmalla. Tästä johtuu tekstin epätasaisuus. Tekstin kirjoittaminen uudelleen olisi vienyt aitouden.

Läsnä: Ryk Tapio Santaoja., Ryk Jukka. Harjunpää, Erikoistutkija/Sosiaalityöntekijä Satu Kivimäkja Ryk MarinaToivonen

M Mari Toivonen
S Satu Kivimäki
A Alexander


M: Mikrofoni on sen takia. että siin saa laulaa karaokee vai?
A: Hyh NAURAHTAA
M: Mä kerron sul kyl täs koht ko Satu tulee. Ook sä ollu tämmöses jutus aikasemrnin?
A:En
M: Jännittääkö?
A: Joo
M: Mikä sua siin jännittää?
A: En mää tiiä
M: Nii ainako on uus tilanne
A:Yy
M: Joo ei tää mikään ...
A: Miks tääl on kaksi video kameraakin?
M: Ee aina taltioidaan sen takia et ko me nyt jutellaan niin sitten sitten jälkeenpäin ne kirjataan mitä me ollaan juteltu. Sit ko sää oikein innostut juttelemaan sit se täällä niinko muistaa miten se asia oikein tuli sanotuks. Ni sen takia ottaa et monta kertaa myös poliisi tekee niin et ne kirjoittaa Mut se on vähän eri tilanteissa mut aika usein myös otetaan myös näin.
ALEKSANDER HEILUTTAA KAMERALLE
Tänä päivänä ko pystytään semmost tekemään ni koht sää huomaat et sää et sitä
muistakkaan et se on siinä se on aika hyvä että pystyy jälkeen päin sitte tarkistamaan mikä on sanonu ja mikä. Mitä muuta sulle kuuluu? Sul on koulu joka päivä ja
A: .pääsen lauantaina ja sunnuntain
M: Mitä sää teet lauantaisin ja sunnuntaisin?
A: No mää oon mun kavereitten kans ulkona ja millon tietsikalla tai teen jotain
M: Onks sulIa jotain harrastuksia tai sählyy tai futista?
A: Ei mä en tykkää jalkliksesta enkä jääkiekosta.
M:Nii
A: Melkein kaikki mun kaverit harrastaa jääkiekkoa tai jalkapalloo.
M: Joo mut ei kaikkien tarvi. Mikä sust tulee isona ook miettiny?
A: En 00 miettiny
M: Eikä tarvi vielä ko sä oot vasta kymmenen eiks vaan?
A: NYÖKKÄÄ
M: Ei toiset tiedä vaikka. ne on neljänkymmenen mikä niist tulee isona.
A:Yy
M: Joo onks kaikki, valmista me odotetaan Satuu?
T: Joe on
M: Sä voit kokea hei mä laitan Aleksander tällaisen tähän mun korvaan
A: Yy
M: Mä Don vähän hassun näkönen älä välitä siitä se on sen takia jos ko me täs jutellaan ja jos joku joku tota nomin kysymys jää mult kysymät nii sit noi pojat sanoo.tänne tai jos ne ei ymmärrä mun kysymystä ja niin. poispäin niin mä kuulen sen tääl Vähän ser tää on niin kuin vähän radio.
A:NYÖKKÄÄ
M: Odotellaan että toi Satu tulee niin
S: Moi
M: No niin
S: Amanda jäi siihen eteiseen odottelee ja hän tietää miten toimia jos asiaa tulle ja
M: Okei
S: Akku Ankkoja ja sellasta hän odottelee rauhassa
M: Mä olen Aleksander mä olen poliisi ja. sen teen semmosia kysymyksiäjä. Satu en täällä töissä ja Satu kertoo mitä sää teet
S: Nii joo mää oon tässä sairaalassa tää on Tyksin paikka poliklinikka mis me ollaan mä oon täällä töissä ja mun tehtävä on haastatella täällä lapsia kaikenlaisista asioista.. Sitten tyttöjä, poikia, pieniä ja vähän isompiakin lapsia. Se on mun työtäni täällä.
M: Satu sitten auttaa mua sitten ko mä teen kysymyksiä ja tää asia koskee sinun isän liittyvä kuolema. Poliisi selvittää rikoksia ja tämmöset asiat selvitetään hyvin tarkkaan, koska se ei 00 ihan vielä selvillä niin niin olis tosi hyvä jos sää pystysit auttamaan. Et se on semmoinen iso palapeli. Mitä sää muistat siittä ja tota noin tääl pitää puhua…
S: Mä keskeytän vähän mut häiritseeks toi aurinko sua
M: Vähän
M: Et täällä pitää puhua totta
A:NYÖKKÄÄ
M: Mutta jos ei jotain tiedä tai ei muista tai jos tulee semmonen kysymys jota sä et niinkun ymmärrä niin sitte sä voit sanoo et nyt sää et ymmärtäny ja asiasta mää en tiedä ja tai mää en muista ja jos määkin sanon jotain niin jos se ei sun mielestä ei pidä paikkansa sä saat myös mulIe sanoo et toi ei Marina pidä paikkansa et sä olet nyt eri mieltä. Et tää on tommonen keskustelu tilaisuus. Tuliks sul jotain mieleen näistä säännöistä?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
S: Mä sen verran täydennän et se on pää asia et ei keksi mitään tääl ei tarvii keksii mitään
M: Niin
S: Puhutaan vaan sitä mitä on oikeesti niinkun tapahtunu tai oikeesti totta
M: Niin Me kovasti halutaan niinko selvittää mitä siel on tapahtunu ja sit sen takia niin ko me olaan itse oltu paikalla vast sen jälkeen ja sää olet ollu siellä vaik sää olit aika pieni niin niin kaikki mahdollinen havainto. Tiedäks sä mitä havainto on?
A:NYÖKKÄÄ
M: Tai mitä sä muistat siitä tai mitä jälkeenpäin on puhuttu niin se on auttaa meitä täs asiassa. Onkse sust hyvä asia tai huono?
A: Mikä?
M: Et yritetään sitä vaan niin kun sua haastatella ja selvittää sitä asiaa
A: NYöKKÄÄ Hyvä
M: Hyvä asia! Se on vähän sua vaivannu?
A: NYÖKKÄÄ
M: Millä tavalla se on sua niin kun mietityttäny?
A: Vähän kaikel taval.-,tai niin ku sellai. Se vaa öö en mää muista
M: Puhutteks usein siitä isän kuolemasta kotona?
A: Ei
M. Ei. Et arki menee ihan tavalla. No mitä tota siellä Ulvilassa ko sää asuit niin muistaks sää vielä sen paikan?
A: Joo 0
M: Oliks se ihan kiva paikka asua?
A: NYÖKKÄÄ
M: Oliks sulla siellä kavereita paljon?
A: NYÖKKÄÄ. oli
M Ook sä vielä tavannu. niitä kavereita?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Ei kertaakaan?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: No ketä oli ne Ulvila kaverit sieltä?
A: Niit oli vaikka kuinka paljon
M: Asuko ne kaikki siellä lähellä?
A: TYÖKKÄÄ
M: Muistak sää jonkun erityisen mukavan kaverin?
A: Joo Mee naapuri Niklas
M: Onks Niklas saman ikänen kun sinä?
A: Joo
M: Teillä synkkas hyvin?
A:NYÖKKÄÄ
M: Miten se koulu siellä Ulvilassa?
A: Hyvin
M. Oliks se lähellä sitä kotia?
A: NYöKKÄÄ joo
M. Mitä luokkaa sää kävit siellä Ulvilassa?
A: Ekaa
M: Ykköstä. Osasik sää jo lukea kun sää menit ykköselle?
A:NYÖKKÄÄ
M: Elikkä se koulu oli olik se vaikee sun mielestä?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Oliks se kivaa siel koulussa?
A:NYÖKKÄÄ
M: Opettajat oli kivoja ja
A:NYÖK.KÄÄ
M: Oliko läksyjä paljon?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Ei olIu. Miten tota nin miten menit sinne kouluun?
A: Kävelle
M: Ja tulit pois kävelle?
A:NYÖKKÄÄ
M: Se oli niin lähellä kotoa et ei
A:NYÖKKÄÄ
M: Ja hyvin meni?
A:NYÖKKÄÄ
M: Et jääny ekaluokalle?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M. Eilkä tullu huomautuksia?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: No miten on nyt sitten ko oot lllu tänne Turkuun niin onks täällä Turussa kaupungissa vähän eri lailla kun
A:NYÖKKÄÄ
M: lMikä täällä poikkee?
A: Öö tota niin ku tääI on tota välistä koulus on ihan kivaa ykkönen ja kakkonen pitkä matkakin Nummenkouluun ja kaikkee
M: Tykkääk sää et koulumatka on nyt pitkä?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M. Millllä sää nyt kuljet kouluun?
A: Pyöräl
M. Saa - hetkinen nyt sä oot kolmannel vai neljännellä
A: Neljännellä
M: Saako neljännellä mennä pyörällä?
A: Kyl kolmannel saa tota kolmannel saa alottaa men pyöräl vast
M: Yy Onks teillä kypäräpakko?
A:NYÖKKÄÄ
M: Tarkistetaanlco sitä myös?
A:NYÖKKÄÄ
M: No mitä tapahtuu jos tulet kouluun ja sul ei 00 sitä kypärää?
A: Siit saa huomautuksen
M. Okei onko tullu huomautuksia?
A: Siit kypärä jutust?
M:Nii
A: Ei 00 tullu
M: Onko tullu muuten huomautuksia?
A: Pari kertaa on jääny läksyt tai oikestaan vaan kerran ja sit jääny tota noi kirjat kotiin parikertaa
M. yy ooksä lähteny vähän niinkun kiireellä aamulla kun ne on jääny kotiin?
A:NYÖKKÄÄ
M: Joo. Mitä oot nyt tykänny olla tuolla Nummenkoulussa?
A: On ihan kivaa paitsi matka on hirveen pitkä
M: Yy. Onks kivoja kavereita myös?
A:NYÖKKÄÄ
M: Ei 00 mitään koulu kiusaamista?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Tietääk: sun kaverit et miten sun isäl on käyny?
A: Ei kaikki
M: Onks ne joskus kysyny?
A: Jotkut
M: Yy Olek sä jollekin ite kertonut?
A: En mää kaikil, joillekki joo
M: Yy No mitä sä niille kavereille oot kertonu?
A: No jotai tota tota siin kun murhaaja tuli ja murhas iskän ja eikä muita mut en mää nähny mitään mä olin jo sängyssä
M: Yy Tota noin voik sää niinkun kertoa tota noin mulle ja Satulle mitä sää muistat siitä yötä kun sää kun se murhaaja tuli ja
A: it se yhtäkkiii mä alaoin kuuluu ku tota ikkunan siel meni jotain lasii rikki sit me ........ vaan mä vaan olin kuitenkin siellä sängyssä sit yhtäkkii iskä alko huutaa
M: Y y Mitä iskä huusi?
A: Äää seJ ast jotain ääää ja seIlast ja sitä sattui
M: Yy mut tota noin kuulik sää jonkun toisen äänen sieltä?
A: Äitin ko äiti meni soittamaan puhelimella mä en muista mitä äiti sano sinne puhelimeen sillo
M: Yy Ook sää jonkun muun kun iskän äänet ja äidin äänet kuullu sillon nä?
A:En
M: Mitä muuta sä muistat siitä yöstä?
A: En muuta
M: Olik sää siellä sängyssä koko ajan?
A:NYÖKKÄÄ
M: Mutj ossain vaiheessa tulit sieltä ulos eiks vaan?
A: En mää olin koko yön siellä.. Paitsi sit ko poliisit tuli mä en muista kunnolla_
M:Yy
A: Ko siit on jotain kaksi vuotta aikaa
M: Elikkä jos mää ymmärsin oikein. Nii heräsit siihen ukn lasi meni rikki
A:NYÖKKÄÄ
M: Et sää uskaltanu nousta ylös sitte?
A:NYÖKKÄÄ
M: Pelkäsik sää?
A:NYÖKKÄÄ
M: Mikä sai sut pelkäämään eniten?
A: En mää tiiä, en mä muista mä vaan muistan vaan et pekäsin mut mä en muista mitä mää pelkäsin
M: No ook sää totanoin. Sää sanoit et sää kuulit että iskä niinko valitti iskän ääntä ja sit äidin ääntä
A:NYÖKKÄÄ
M: Kuulik sää Amandan ääntä
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Tiesik sää mis Amanda oli?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ En sill oli oma huone sillä. Mää luulin et se oli siel omas huonees nukkumassa 
M: No missä vaiheessa sulle selvisi mitä oli tapahtunu?
A: Ööh joskus aamulla vasta kun mentiin ..... tai mikä se oli
M: Missä vaiheessa nousit sängystä ylös?
A: En mää muista joskus aamul... kai
M: Näik sää ollenkaan mitä se tekijä oli tehny sun isälle?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Sää et sinne paikka sit menny?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
A: Tai mä en muista nousiks mä sit siit illall ko poliisit tuli vai en mä muista tuliks ne vast aamulla
M: Yy Kuka kertoi sulle mitä oli tapahtunu?
A: En muista
M: No jälkeen päin siit on aika paljon varmasti puhuttu ainankin Amandan sano et hän on äidin kans siit kyllä jutellu että hänt mietityttää se asia. Olek sää äidin kans paljon puhunut siitä?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Ook halunnu jutella siitä?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Miks sä et 00 halunnu jutella siitä?
A: Mua itkettää
Kello 15.46
M: Sua itkettää vai?
A:NYÖKKÄÄ
M: Yy Ook sä Amandan kans siit jutellu?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M:Mut se on ihan normaalii et itkettää
A: NKKÄÄ
M: Koska se on aika surullinen tapaus niin .. niin kyllä sit saa itkettää semmoset asiat mut tekiskö
sun joskus mieli puhua ja kysyä nist asioista?
A: PUDISTAA PÄÅTÄ
M: Onko sulIa parempi olo kun et sää sitä mieti?
A:NYÖKKÄÄ
M: Ook sää amandan kans juteIlu siit asiasta?
kello 16.51
A: PUDISTAA PÄÄTÄ en oo
M: Mitä
A: En oo
M: Ei kennenkään kans
A: Joskus äitin .... .. HUOKAA SYVÄÄN
M: Mitä äiti on kertonu?
A: En mää muista ko se oli siin ko me just muutettiin tän näin
M: Elilkkä et 00 puhunu
A: PUDISTAA PP.ÄTÄ
M: Amandan kans asiasta?
A: En Äitin kans pari kertaa
M: Kumpi on alottanut sen puhumisen sinä vai äiti?
A: Äiti
M. Onks äidillä viel myös paha olla senjälkeen
A: Sillon ku ei ajattele sitä niin sit tuntuu ihan nonnaalilt mut jos alkaa ajattelee niin alkaa itkettää
M: Yy Mut kyl iskää saa itkettää
A:NYÖKKÄÄ
M: Ei siinä ole mitään väärää se kuuluu ihan asiaan. Pelkääk sää joskus ko sää mietit mitä on tapahtunu ja pelkääk sää joskus et ko sitä asiaa ko se on vielä epäselvä?
A: NYÖKKÄÄ Joskus
M: Mitä sää niin ku eniten voik sää niinko kertoa mitä sää pelkäät?
A: No vaik et totanoi murhaaja tulee takas tai mis me nyt asutaan ja Kello 19.00....... .
M: Semmostako sää joskus mietit?
A:NYÖKKÄÄ
M: Ok kertonu joskus jollekin et sää pelkäät semmosta?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ Mut ei mitää 00 tapahtunu en mää sitte ........
M: Yy Sillon ko sää yöllä heräsit niin tiedäk sää heräskö sun muut sisarukset siihen siihen tota ko se ikkuna meni rikki?
A: En mä tiärä heräskö ne.
M: Yy nukuiks sää yksin sun omassa huoneessa?
A: En siin oli tai mää nukkusin kerros sängyssä ylhäällä sit siin vieres tota siel alhaalla oli
semmonen sänky siin nukkus tota mun pikkusisko ja toinen pikkusisko siin tota alasängys.
M:Yy
A: Jos mää oikein muistan.
M: Et teitä oli kolme lasta siinä huoneessa?
A: Joo .....
M: Tuleek sul Satu mieleen jotain?
S: Mää mietin Alaksander sitä että jos sää muistelet sitä ko sää sanoit et sää kuulit et meni rikki jotain kuulu semmonen ääni. Muistak sää mitä sää ajattelit sillo siitä äänestä et mitä tapahtu?
A: Mää ajattelin tota ku mä kuulin se äänen luulin. et joku heittelee sielt astiakaapista lautasia ja kattiloita.
S: Sää ajattelit semmosta?
A: Yy
S: Minkähän tähden takia sul tuli semmonen mieleen?
A: En mää tiiä, tuli vaan
S: Oliks semmost joskus tapahtunu?
A: PUDISTA.A PÄÄTÄ
S: Mut sul tuli mieleen et joku heittää astioita kaapista?
A:NYÖKKÄÄ
S: Yy Joo Mikä sua. pelotti sillo?
A: En mää muista mikä pelotti mää muistan et pelkäsin jotain mut mä.. en vaan muista mitä pelkäsin.
S: Joo jo Tota mietin vielä Aleksander sitä juttuu että sä sanoit äsken et sää. et oikein muist8_ et kenelt sä kuulit et mitä oli apahtunu-':Mut jos sä mietit sitä vil uudelleenv vähän aikaa oikein
rauhassa niin tota muistuisko sun mieleen kuka kerto?
A: Joku se oii joku niist poliiseist tota ketä tuli.
S: Joo a
A: Mun muistaakseni
S: Joku poliiseista
A:Nii
S: Mietis vähän viel eteenpäin et mitä sul kerrottiin siitä. Mitä sul tulee mieleen?
A: En mä millään muista
S: Yy Joo 0 Se on ihan ok jos sä et muista yritetään vaan
A: Mä muistan vaan et joku poliisi kerto et mun iskä on tapettu mut mä en yhtään muista kuka sen olis ketonu
S: Mä mietin vielä sitä juttuu et et sä kerroit et sä olet äidin kans pari kertaaj utellu asiasta ja et äiti on aloittanu sen puhumisen sun kanssa. Koita vähän muistella sitä ja kertoa siitä et mitä äiti oikeastaan on sul kertonu mitä te ootte puhunu siitä.
A: No tota sitä et jotai kaksi tai kolme kertaa mää 00 alottanu kerran ja kysyin ekan kerran ja et mitä siel oikeen siel tapahtu kun tota mitä siel oikeen tapahtu siel niinku kunnol niinku ko me oltiin muutettu tonne mä kysyin et mitä siel tapahtu ko äiti oli siel huonees kui äitin pitäs tietää paremm:n
S: Nii se oli hyvä kysymys
A: Nii mää en muista siit enempää niist muista keskusteluist mää en muista mitää
S: Okei mut sää kysyit äidilt et mitä siel oikeen tapahtu siellä kun äiti oli paikalla
A:Yy
S. Mitä äiti vastas sulle?
A: En muista siit onn jotai kaks vuotta aikaa
S: Joo 0 Muistak sää siit jotaki? Jotakin äidin sanoja tai jotaki
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
S: Tulisko ihan jotain mieleen? Mitä äiti kerto? Mltä oli tapahtunu?
A: Jotaki et oli yhtäkkii joku alko hakata sitä ikkunaa ja sit sieltä tuli joku sisälle ja sit äiti juoksi puhelimee ja en muista muuta
S: Yy Sillai äiti kerto?
A: Joo jotai muutaki se kerto mut en mää muista
S: Yy Sitä on vaikee muistaa.
A:Yy
M: Voiks mää kysyä tässä välissä?
S: Joo
M: Sillon Aleksander sillon sinä sää yönä heräsit siihen ääneen sää sanoit et se
A:Yy
M: se ikkuna tota noin nii rikki nihi tota noin miks sää et lähtenyt sieltä huoneesta pois?
A: Y y no kun pelotti
M: Oliko turvallisempi olla siellä huoneessa?
A:NYÖKKÄÄ
M: Mä en ihan ttarkkaan kuullu kun. sä Satulle sanoit se oli vähän niin ko astioita olis rikottu niin. Eiks näin oo?
S: Joo
M: Onko tämmöisiä ääniä aikaisemmin kuulunu kun olet aolu omas huonees
A: PUDISTAA PÄÄTÄ Ei
M: Ook sä aina nukkunu yöt hyvin siellä huoneessa?
A: NYÖKKÄÄ
M: Onk sult joskut kielletty tulemast pois omasta. huoneest:. sen jälkeen ku sä olet mennyt nukkumaaan?
A: Ei ei ku. Sillo kun kaikki meni nukkumaan niin sillonlm tota. iskä vahtis et me mentiirn nukkumaan eikä jääty leilckiin jonnekin sinne
M: Yy sit oli niinko hiljaisuus et ko piti kouluun mennä tai päiväkotiin
A:Yy
S: Mä Marina vielä tohon tohon jatkan tota kunsä jäit Aleksander sinne sänkyyn istumaan ni mä mietin että lapset joskus herää yöllä johonkin ääniin tai painajaisiinki tai johonki ja pelottaa ni aika
useesti lapset mielellään haluaa lähtee kattoo mis äiti ja isä on ku pelottaa. Ni mitä sä ajattelit siitä että mikset sä menit ko sua pelotti niin kattomaan äitii tai isää.
A: En mää tiiä Se ko iskä aIko huutaa ni tuntu turvallisemmalta olla siellä sängyssä ja mä makaan siäl....
S: Tuntu turvallisemmalta?
A. Nii
S: Joo Heräsik sää joskus muutoin öisin niin et sää olisit nähny jotain pahaa unta tai kuullu jotai tai
A: ... .. painajaisii
S: Mitäs sä sillon sit teit jos sä heräsit painajaisii niinko muina aikoina?
A: Mää vaan heräilin sit mää vaan ........... se onvaan painajainen ja sit mää vaan jatkoin nukkumista
S: Niikus sää et sillonkaan menny äidin tai iskän luokse herättämään niitä
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
S: Joo yy y
M: Kun sää heräsit siihen siihen ja kuulit isän isän äänen niin voik sää kertoo vielä tarkemmin niin minkälainen se se ääni oli mikä sai sut niinku pelottamaan ja mikä sai sut päättymään siihen et sä et
Iähteny sielt sängystä missä sulIa oli turvallisempi 0110. Minkälainen se ääni oli?
A: Ko äiti ko iskä huusi ja sitä sattu tosi paljo ja se äääääja et kui kovaa ja niinku et se pelotti
M: Yy Sää et oUu sellasia asikasemmin iskän kuulIu huutavan?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Hänt sattui ja huusiko se mitään muuta ko et hänt sattuu huusiko se mitään muuta viel?
A: No just ennen ko se lopetti huutamisen se huus Annuuu
M: Sen sää kuulit sielt?
A: NYÖKKÄÄ
M: Tuliko sul semmonen olo et hänt sattuu?
A:NYÖKKÄ.Ä
M: Entäs äidin äänet mitä äiti sä sanoit jo et hän oli puhelimessa Mut voik sää vielä yrittää muistaa,että oliko äiti muita ääniä siellä?
A: en mä muista mitä se sano puhelimes muuten äitin ääntä enkä mää muuta kuullu ko se on puhelimes vaa. En muista mitä se sano puhelimee
M: Ku hän oli puhelimessa niin miten sää niin kuu tiesit et hän oli puhelimes ko sää olit siellä omassa sängys mist sää päättelet nii?
A: No ku puhelimen nappeja painelee siit kuuluu semmonen ääni
M: Joo Mä vielä kerram kysyn ko sä olet noin tarkkoja havaintoja tehny siellä sun omassa sängyssä niin kuulik sää kenekään muun äänen?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ Mää kuulin vaan äitin ja iskän äänen.
M: Yy Kuulik sää jonkun tappelun äänen?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ Mut se oli outoa kun koko ajan ku iskä huusi niin silti kuulus se !ais iääiij.
M: Sano vielä kerran että. mikä oli se lasiääni outo SUn mielestä?
A: Ko silti vaiko se kuulu silti se lasin ääni vaikka äiti oli puheiilmes ja ko iskä huus silti kuulu se rikkinäinen lasi ääni vakke se on ekaks se loppu ihan vähäks aikaa ja jatku lasi se rikkinäinen lasin ääni.

01.32.10
Ni:: Yy lMinkälainen kuva sulia muodostuu siitä että. mitä siellä alis tapahtunu jos isää sattuu ja se rikkinäinen lasi ja ääni niin niin mitä sää niin kun tarkalleen niin ko tarkotat sillo?
A: Yy En mää tiiä.
M: Et sä varmasti tiedä ko sää et 00 llu ja nähny sitä minkälainen minkälainen niin ko mielikuva sul niinko tuli et mitä tapahtuk sille lasille jotain vai olik se niin et joku olis kävelly sen lasin päälle
A: en tiiä yhtää (vaivautuneesti)
M: Mut minkälainen on rikkinäisen lasin ääni?
A: Sernmonen et joku menee jokin menee rikki
M: Yy Et tuntuk se siltä että lasi niinko rikottiin koko ajan ko äiti oli puhelimessa ja isä niinko valitti?
A: Yy NYÖKKÄÄ Tai sit mää muistan vaan väärin
M: Mut ne on kuitenkin ollu sinä yönä semmosia asioita mitä on jääny mileeen et se lasi on rikkinäisen lasin ääni ja isän ääni et hänt sattuu ja sitten on äitin ääni siel puhelimessa.
A:NYÖKKÄÄ
M: Mä vielä kerran kysyn et kuulek sä niinko Amandan äänen missään vaiheessa?
A: En kuullu Amandan ääntä missään vaiheessa
M: Amanda on kertonu tossa ko mä juttelin hänt et jossain vaiheessa niin hän muistaa että Allu tuli omasta huoneesta ulos näytti siltä että Allu olis itkeny.
A: Mä en tullu ulos sieltä
M. Mut se voi olla sillon ko sää sanoit sillon ko ne poliisitki
A: Nii sillon ko ne poliisit tuli
M:Nii
A: mää menin pois sieltä
M: Nii mut se voi olla et hän hän tarkotti ihan varmasti sitä samaa
M: Juu kovasti poliisi haluu nyt et asian selvittä varmasti mietitään ihan niitä samoja asioita kun sinä ihan joka päivä vaikka sää et ehkä joka päivä niitä mieti. Vai mietik sää joka päivä?
A: En PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Tuleeks sul Aleksander mieleen jotain mitä sää haluaisit kysyä Satulta tai minulta?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Onks joku asia mikä sua niinku ihmetyttää tässä tässä tapahtumassa?
A: Ei sit muuta mitää
M: Mitä
A: Ei 00 mitää kysyttävää.
M: Nii i Eikä mitään asiaa .. .
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Vielä niistä ääni mä yritän kuvitella et mä olisin siel kerros sängyn siel yläpedilläja siel peiton alla nii sillon kun ei nää mitään kuulet hyvin tarkasti niin. voi tuntua hassulta ko kysyn ne samat asiat monta kertaa Mut mun tulee aina mieleen se uus kysymys et et kuuluk sää kuulik sää askelia joku ois juossu
A: PUDISTp ... PÄÄTÄ
M: Mitään ääniä mitä ei ollu sulle tuttuja?
A: PUDISTAA PAÄTÄ Ei mitää
M: Kuulik sää joku olis aukassu vaikka oven?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Laittanut kiinni?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M. Entäs autoja tullu pihalle tai menl.'1Y
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Muistak sää kui.nka kauan sää olit hereillä siellä sun sängyssä?
A: En mä muista, ainakin mä ehtisin nukahtaa vielä kerran ennen kun poliisit tuli
M: Tulik ne sitte ja joku herätti? Vai heräsik sää kummalla kerral ite?
A: Mää en muista heräsik mää ite vai herättiks joku muu
M:Yyy
S: Tota oot nukahtanu jossakin vaiheessa uudelleen?
A:NYÖKKÅÄ
S: Joo Tota mää mietin vielä sitä että mietitääs Aleksander vielä sitä että eli jos oot nukahtanu vielä välillä kerran oot ensin heränny johonki sit sä oot nukahtanu
A: Oikeastaan tota en ekaks tota mä en ekaks nukkunut tota sit tuli vast se et se lasiääni sit ku se oli loppunut sit mää vähän rupesin jonka jälkeen mää nukahdin
S: Joo Ja mihin sä sen jälkeen heräsit?
A: Mä en muista enää mihin mä heräsin sitte
S: Ymmärsik mä nyt oikein sä sanoit et sää et ollu vielä nukahtanu ku se lasin ääni kuulu?
A: Yy
S: Sää et ollu vielä ollenkaan nukahtanu?
A: En Mä en yleensä nukahda niin helposti.
S: Et nukahda helposti.
A:Yy
S: Yy Mitäs muita ääniä sää kuulit ennen sitä lasin ääntä kun sä olit vielä hereillä?
A: En mitään ihmeellistä sil oli vaan ihan vaan .. aika hiljasta.
S:Yy
A: Ei kuullu ihmeellisii äänii tai mitää
S: Ei mitää ihmeellisii äänii kuuluko mitää tavallisii? Muistak sää jotain äänii?
A: Noo joo kun mun pikkusisko ko ne kuorsas mut ei kovi kovaäänisesti
S: Nii joo kuorsausta
A: ... ko ne nukku mut ei mitään ihmeellistä ääntä
S: Joo 0 kuulik sää sillon viel isän ääntä?
A: En Nekin nukku varmaan
S: Mut sää et ollu nukahtanu enne sitä lasin ääntä?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ Mää oon yleensä vaik kuin kauan siel sängys ja sit vast mää nukahdan.
S: Yy Sit kuulu lasin ääni mitä sitte?
A: Sit isä alko huutaa
S: Mitä sää ajattelit sillo mitä alko tapahtuu ko isä huutaa?
A: Semmonen tota ku se lasi tuli mä luulin et ajattelin et joku heittelee sielt lautasii tai jotai ...asitakaapista ja sit iskä kattoo mitä siel tapahtuu ja sit siel . .. paita päälja sit ..... mää ajattelin et se huutaa siks.
S: Just Mut ymmärsiks mä oikein et sit sä nukahdit viel sillon?
A: .. se oli ollu aika kana sit ku sitä tuli aika kaua ennenen ku se oli
S: Sit nukahdit?
A: Yy Sit mä. yritin nukkuu ko poliisit tuli
M: Yy Muistak sää se ilta ko sää menit nukkumaan sää sanoit Satulle et sul ei joskus uni tulpitkään aikaan niin tota muistak sää mllon ne iskä oli tullu aika myöhään kotiin sillon illalla.
A: Joo Kyl se tuli se tuli joskus aika myöhään töistä illall aika myöhäfui joskus kaheksan seitsemän aikoihin ko yhdeksältä me mentiin aina nukkurnaan niin sit tota ko ne meni sitte me mentiin nukkumaan ja sitten ko mää olin oHu aika kauan sillä ja ... en mä saanut unta nii sitte vasta. alko
huusi ja lasi ääniä.ja. sitte iskä alko huutaaja sit nii edellee
M: Yy ml.~t olik sää nähny iskää erillen sillo ku sä menit nukkumaan oliks iskä
A:NYÖKKÄÄ
M: Eelikä ennen ku sä menit nukkumaan sä olit nähny iskän, isä oli tullut kotiin
A:NYÖKKÄÄ
M: Puhuik sää in kans mittää sillon?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Kaikki oli hyvin?
A:NYÖKKÄÄ
M: Hän ei tuntunut olevan murheissaan mistään?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Oliko iskä koskaan murheissaan?
A: NYöKKÄÄ No joskus
M: Tiedäks mitä kyl kaikki vanhemmat on joskus joskus pienist asioista ja joskus suuremmista
asioista. Tiedäk sää mistä iskä oli murheissaan?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ Ei ei isä olIu murheissaan sillai ko se tuli kotiin.
M: Vanhemmilla aina on välillä murheita mut yleensä ne ei 00 sit lasten murheit niit sit niinko puhutaan keskenään
A:NYÖKKÄÄ
M: Oliko iskäl ja äidillä sun mielestä murheita mitä he puhu keskenään?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Ei ihan hyvä olla?
A:Yy
S: Olik sää Aleksander huolissaan äidistä ja isästä?
A: NYöKKÄÄ Sit ko mää kuulin et iskä aIko huutaa ni sitte.
S: Sit olit huolissaa?
A:NYÖKKÄÄ
S: Olik sää aikasemminjostakin huolissaa isää tai äitii liittyen?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ en
M: Muistak sää Aleksander ko iskä tuli kotiin ni mitä se puuhas?
A: En mä tiiä me syötiin ruoka sitte ja sit jälkiruoka jätskii ja ja sitte ja sitte tehtiin jotain sit mentii nukkumaa
M: Kuka teillä piti siivota sitte pöydän ko oli ruoka ja jätskiruoka siin oli aika paljon astioita kuka niitä piti siivota pois niin ku kuka siivosi ne pois?
A: Iskä
M: Yy mihin hän ne laittoi tiskasko hän?
A: Astianpesukoneeseen ko meil oli semmonen tääl meil ei 00
M: Yy Jouruk sääkin joskus tos kadulla tiskaamaa?
A: NYÖKKÄÄ joo
M: Tiäk se on kyllä ihan hyvä et osaa semmost jos joskus menee sähköt poikki ja sul oastianpesukone ja se ei toimi. Elikkä teillä iskä pisti tiskit koneeseen sillon?
A:Yy
M: Entäs miäiti teki?
A: el1 muista mä aina kattelin ku islaittaa ne sinne pesukoneesen mut mää en tiedä mitä äitisillo sit teki
M: Yy Kumpi teillä teki sillo sit mokaa olilcs iskä kokki vai?
A: Aiti teki a11a ruuan
M: Oli työn jako
A: Yy
M: Äiti teki ru.okaa ja iskä sitte laitto pois se on ihan hyvä että se on vähän niin kun jaettu toinen puuhaa alkuu ja toinen sitte loppu.. Jäikö iskä ja äiti viel ylös vai oliko ne hereillä kun lapset meni nukkumaan ?
A: Hereillä sit nekin meni nukkuma eli ko me oltiin menty nukkumaan
M: A-nteeks
A: Sit ko me oltiin menty nukkumaan nii sit nekin meni nukkumaa
M: Yy Et talo hiljeni sitte
A:NYÖKKÄÄ
M: Täs mietin koko ajan varmasti niinku sinäkin Aleksanders mä mietin kaiken näköistä Onks sulIa viel mielessä mitään semmosta mikä vois autta nyt meitä tässä asiassa?
A: Ei Ei oo muuta kerrottavaa enään
M: Ei mitään mitään sää olit pohdiskellu
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Sää sanot et tota iskä teki pitkiä työpäiviä varmasti teki kun hän oli semmosessa vastuullisessa töissä ja. Eiks hän ollu aika paljon matkoilla myös?
A: NYÖKKÄÄ Tai ei oikeastaa matkoil me oltii aina joskus talvel me mentii jonnekii lomailemaa
M:Yy
A: Se oli hauskaa
M: Varmasti oli
A: Pariks viikos aina
M: Mää näin siel ko me käytiin Ulvilas teillä mää näin valokuvia siellä jostain Lanzarotest ko se oli Kävikö teillä sit ko iskä oli töissä tai ihan muuten vaan kävikö teillä vieraita paljon?
A: Joskus kavereita
M: Entäs aikuisten
A: ... . joka päivä ulkona
M: Kavereitten kanssa joka päivä ulkona
A:Yy
M: Entäs aikuisia vieraita?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Oliko teil käyny ketään vieraita sillon illalla ennen kun iskä tuli kotii?
A:Ei
M: Jos joskus kävi niin ketä ne oli ne vieraat?
A: Ne ainakin mummi ja vaari ja sukulaisii ja muut sellasii ...
M: Mummi ja vaari ja muita sukulaisia?
A:Nii
M: Oliks teillä siellä Ulvilassa sitten semmosia semmosia tuliko semmosia aikuis tuttavia siellä iskäl ja äidil teillä lapsillahan oli paljon leikkikavereita mut miten iskä ja äiti ehtiskö ne tutustua aikuisiin ihmisiin?
A: Ei siel paljoo meil ei käyny aikuisia yleensä
M: Yy No Aleksander mitä sää ajattelet tästä koko asiasta?
A: En mää
M: Sää olet terävä poika sää ajattelet varmasti asioita aika paljon mut niin kuuluuki ajatella Kerroppas meille Satulle ja minulle mitä sää mietit tästä asiasta sun isän kuolemasta liittyvistä asioista?
A: Et ketä se oli ja miks se tuli se yäh en mää muut tiiä
M: Yy Ketä se vois olla?
A: Mul ei 00 hajuukaa ketä se vois olla
M: Miksi sitten miksi se tuli mitä sää ite sanoit miks se tuli?
A: En mää tiiä
M: Onks äidillä samat ajatukset myös paljon?
A: En mää tiiä Mä en tiedä mitä äiti ajattelee
M: Mksi Sää. et tiedä mitä äiti ajattelee
A: En mää osaa lukee ajatukcsia
S: Mitä sää kuvittelisit et äiti ajattelis?
A: PYÖRITTÄÄ PÄÄTÄ
S: Sää et tiedä mut sää voit kuvitella
A: Kai ... .. .. ..
S: Sää sanoit et sua pelottaa tai pelotti et jos se tulee niinko uudestaan ni tiäk sääj os sää ajattelet teidän perhettä Sl,ID perhettä ni pelkää1cs siel jolOl muu?
A: Mää en tiiä pekääksä ketään muu en mää niin paljon sitä enää pelkää sillan ko me muutettiin tOLjust sillon mä pelkäsin ko nyt me ollaa oltu jotiain kaksi vuotta tuolla ihan rauhassa niin ...... en mää usko et se tulee
S: Ook sä kertonu äidille et sua pelottaa?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
S: Mikset oo?
A: En mää en mää tiiä miksen 00 ....
S: Yy Kenen puoleen sää Aleksander turvaudutj os sua yleensä pelottaa tai sul on joku tärkeä asia
kene!?
A: Äitil
S: Äitil
A:NYÖKKÄÄ
S: Pystyyk äiti auttaa sua?
A: NYöKKÄÄ joskus ....
S: Onk sul semmosll asioita joita sää et voi puhua kenellekään?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ ......
S: Mimmonen suhde sul on Amandaan?
A: Mitennii
S: Minkälaiset välit teil on?
A: Ihan kiva
S: Voiks sä turvautuu Amandaan jos sul on jotai murheita?
A: En mää tiiä yleensä vaan äitii
S: Joo y Mitä sää ajattelet Aleksander vielä siitä että sua pyydetiin myöskin keskusteluun? Ku sä kuulit siitä?
A: En mä tiiä
S: Mietis vielä. Kun sää kuulit siitä että sää tuut haastatteluu niin mitä sää ajattelit? Yy sää meinasit vähä jottai sanoo
A: En mää muist
S:Yy
A: ... vaikea se oli eile illal mää en muist YSKÄSEE onks ääni parempi nyt
S: Mitä ääni parempi?
A:Yy
S: Yy Niin ko vähän yskäsee ni
A: Se oli eilen illaI mut en mää muista
S: mitä se äiti sano teil tai sulle?
A: Ammi sano et huomenna me memnään keskkusteluu ja sääki tuut
S: Kuka sano?
A: Ammi
S: Eli?
A: Amanda
S: Ahaa Kuulik sää Amandalta siitä?
A:NYÖKKÄÄ
S: Okei Et se ei ollu äiti joka sano?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
S: Just Sanoks Amanda mitään muuta?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Se on. niinko ihan isosisko tää Amanda. et hän ihan pitää. teist.ä hyvää huolta eikö?
A:NYÖKKÄÄ
M: Kattelin ko mää olin siel ko me Satun kons käytiin viimeks niin ko teit on pikkusiskot onles ne
aika villejä?
A: Joo
M: Ook sää rauhallinen sitte?
A:NYÖKKÄÄ
M: Jaksaako äiti hän elon nyt neljä lasta niin jaksaako hänaina teijän kans?
A:Joo
M: Suuttuuks hän joskus teille?
A: Joskus jos me tehdään jotain
M: Mimmosist asioista teijän äiti suuttuu?
A: Rikotaanjotai tai .... kyl äiti joskus suuttuu
M: Kaikki äidit joskus suuttuu. Mäkin suutun kun mun tyttö peruutti toisen auton kylkeen ni ei se oikeen auttanu
S: Se suuttuminen?
M: Niin ko sit vahinko tapahtunu. Ko äiti suuttuu ni tuleeks teille jotain rangaistuksia siitä?
A: Ei 00 joskus kotiarestiija sellast
M: Ja sellasta mitä se sellasta on?
A: Et pistetään nurkkaan seisomaan tai ei saa tehdä jotai tai jotai sellasta kaikkee
M: Semmonen sanonta on että äiti suuttu et se mustaks muuttuu. Käykö joskus teilläki niin et ko äiti suuttuu niin paljon että melkein muuttuu mustaks?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Te olette kilttejä lapsia sitte
A:NYÖKKÄÄ
M: Mut et se voi joskus olla aika aika haastava olla ko on yksin ja on neljä lasta ja on pikkusiskot oli aika vilkkaita ko ne vilisti siinä rappuset ylös ja alas.
A:NYÖKKÄÄ
M: Et sää koskaan pelkää et sää teet sellasta et sää saat äitin pahalie tuulelle?
A:Ei
M: Yritäk sää välttää ettei semost tule?
A:NYÖKKÄÄ
M: Miten sillon ku iskä vielä eli niin oliks totanoin olik:s oliko iskä ja äiti niin ko hyvin toimeen suuttuks ne koskaan keskenään
A: Ei ne suuttunu koskaan keskenään ainakaan sillon ko mää näin.
M: Joskus aikuiset voi puhua vähän kovalla äänellä toisillensa varmal. ihan pienistä asioista ja se on ihan normaalii. Mut se et joskus aikuinen suuttuu ihan olla semmosta kasvatusta semmost välittämistä myös jos ei mitään tee niin se on aika huono juttu sekin.
S: Mist Aleksander tietää et äiti on vihanen?
A: No siit ko äiti tota näyttää vihaselta ja sillo kun se huutaa joskus
S: Yy
A: Mut se yleensä yleensä äiti on ihan tavallinen
S: Yy Mut näyttää joskus vihaseltaja huutaa joskus
A: Nii ku me tehdään jotain tuhmaa
S: Niin alkaas sua väsyttää?
A:Ei
M: Kyllä en mää tota tuleeks muuta tässä vaiheessa mieleen?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ Ei muuta
M: Mut jos sul tulee mieleen niin auta meitä sitten jos sul tulee mieleen nytko sää mietit sitä
S: Täs on varmaankin tauko paikallaan
M: Joo
S: Aleksanderin kohdalla ja tota. hän. sen alasta. et vois preikki ainakin ipaikallaan hän jää sit tonne jos jotakin tulis
M: Joo Marina kertoo kameroista ja. kysyy vielä
Onko äiti joskus käynyt kiinni ravistellut lapsia.
A: Ei joskus tukistanut mut se ei satu yhtään
M: Nii et se ei lyö eikä mitään semmosta?
A: PYÖRITTÄÄ PÄÄTÄ ei
M: Ei tee sellasta?
A: PUDISTAA PÄÄTÄ
M: Hyvä sä oot ollu tosi reipas, reipas nyt otetaan tauko tähän ja sit jatketaan Amandan kans ja Satu kattelee tuol mitä sää voisti sinä aikana tehdä. Jos sinä aikana ei tule mitään enää mieleen niin me viedään teidät sitten sen jälkeen kotiin tai kotiin vai kumpaan te haluutte?
A: Kotiin kotiin
M: Perustele minkä takia kotiin?
A: Koulus on tylsää
M: Onko tylsää?
A: Joo oliko Ulvilassa mukavampi koulu?
A: NYÖKKÄÄ Ei tullu niin paljon läksyjä
M: Mut ehkä se johtu et sillon olit eka luokal nyt sää olet neljännel
A: Täälki tuli ykkösel enemmän läksyjä ko siellä ykkösel
M: Okei Ehkä turkulaiset pitää sit vähän enemmän opiskella ku Ulvilassa kaikki osas
A: Ja siel me oltiin ... edel ko me oltiin tehty jo yks kirja läpi tääl oli vast ne jotain kolme neljäsosaa tehny siit
M: Nii sithän sul oli vähän semmonen lepposa alku sit ku aikasemmin tehnyt tämän. Pystyks sää koulussa tota noin auttamaan semmosii kenelon sit vaikeeta?
A: Ei kenelläkään 00 oikeastaan mun luokas vaikeeta
M: Niin kaikil menee ihan
A: Yhel kerral oli haukaa kun mää olin ainoo joka sai matikan kokeest täydet pisteet
M: Oho On tärkeet et osaa laskee ainakin raha ettei tuhlaa enemmän ku tienaa sit ko tulee isoks Hyvä sää olet ollu reipas toivottavasti nyt jaksata vielä vähän aikaa tuolla odottaa
A:Yy
M: Puhutetaan vähän Am.andaaja tota jos tulee vielä jotain mieleen sää voit sanoa tai kysyä
A:Yy
M. Tehdään näin
1:02:13